Anglican Church Igbo Confirmation Catechism

-Catechism Igbo Nke Confirmation na Anglican Communion

-Catechism for Confirmation Class preparatory in the Anglican Church

Catechism bu ihe ozizi na aziza mmadu o bula nwesiri i muta tutu e mee ya Confirmation n’ Anglican church. lhe oziza nke mmadu o bula gamuta tutu a kpota ya ka Bishop bikwasi ya aka n’isi.

 

CATECHISM IGBO

Ajuju:      Gini bu aha -gi?

Aziza:       Aha m bu N. ma obu M.

 

Ajuju:       Onye nyere gi aha nka?

Aziza:     Ndi bu Nnam na Nnem nime Chineke na Baptism nkem; nke emerem ihe di n ‘aru Kraist, na nwa nke                 Chineke, na onye-nketa ala-eze nke elu-igw nime ya.


 

Ajuju:        Gini ka ndi bu Nna gi na Nne gi n’ime Chineke mere gi mgbe ahu?

Aziza:  Ha kwere nkwa ato n’aham, kwesie ha ike. Mbu, na agamaju ekwensu na olu-ya nile, na npako nile na ihe efu nke uwa ojoo nka, na agu nmehie nile di n’anu-aru.

Nke-abua, na agamekwe Ihe nile di n’Okwukwe nke ndi Kraist.

Nke-ato, na agamedebe ochicho nSo nke Chineke na Iwu-Ya nile, nakpaghari nime ha ubochi niIe nke ndum.

 

Ajuju. I cheghi na o bu oIu-gi ikwe na ime otu ha kwetara gi nkwa?

Aziza: E, o bu oIum ezie; site n’inye-aka Chineke agameme otu a. EkeIekwam Nna-ayi nke eIu-igwen’obim nile, na o kpowom bia n’onodu nzoputa nka, site na Jisus Kraist, bu Onye-nzoputa-ayi. Anamekpe-kwa-ra Chineke inyem amara-Ya, ka m’we nogide n’otu ihe ahu rue ogwugwu ndum.Onye-ajuju:    Gua Ihe di n’Okwukwe-gi?

Aziza:

Ekwem na Chineke, bu Nna, Nke puru ime ihe nile, Onye kere elu-igwe na uwa.

Ekwem na Jisus Kraist, nani otu Okpara-Ya, bu Onye-nwe-ayi, Onye aturu ime site n’ike Muo Nso. Nwa-agbogho namaghi nwoke, bu Meri, muru Ya, O huru ahuhu n’ ubochi Pontios Pailet, Akpogidere Ya n’obe, 0 nwua. elie Ya, 0 ridara n’aIa-muo; N’ubochi nke-ato’ O si-kwa-ra na ndi nwuru anwu biIie ozo, 0 rigoro n’elu-igwe, 0 nanodu n’aka-nri Chineke, bu Nna, Nke puru ime ihe nile: N’ebe ahu ka O ga-esi bia ikpe ndi di ndu na ndi nwuru anwu.

Ekwem na Muo Nso ; Na Nzuko Katolik nke di nso, Na nmeko nke N di Nso, Na ngbaghara nmehie; na Nbilite-n’onwu nke aru, Na ndu ebigh-ebi. Amen.

 

Ajuju:            Gini bu isi ihe i mutara n’Ihe ndia di n’Okwukwe-gi?

Aziza:         Mbu, a mutaram ikwe na Chineke, bu Nna, Onye keworom, na uwa nile.

                   Nke abua: ikwe na Chineke, bu Okpara, Onye gbaputaworo m na madu nile. 

                   Nke-ato, lkwe na Chmeke, bu Muo Nso, Onye nedom Nso, na ndi nile Chineke rotara. 

Ajuju:      I kwuru na Ndi bu Nna-gi na Nne-gi ,nime Chineke kwetara Gi nkwa, na i gedebe Iwu Chineke nile.                               Gwam, ha di ole?

Aziza:           Iri.

 

Ajuju:         Gini ka ha bu?

Aziza:         

Otu ihe ahu nke Chineke kwuru n’Isi nkeom nke Opupu, si, Mu onwem bu Jehova Chineke-gi, Onye mere ka i si n’ala ljipt. n’ulo ndi-oru, puta.

  1. Gi enwela chi ozo tiyerem.
  2. Gi emerela onwe-gi arusi apiri api, ma-obu oyiyi nke udi o bula nke di n’elu-igwe n’elu, ma-obu nke di n’uwa n’okpuru ya, ma-obu nke di na miri n’okpuru uwa: gi akpola isi ala nye ha, efe-kwa-Ia ha ofufe n’ihi na Mu onwem, bu Jehova Chineke gi, bu Chineke ekworo, newere ajo omume nke ndi bu nna leta umu-ha, leta umu-umu nke ato,  letakwa nke-ano, nke ndi nakpom asi; ma anamemere nnu umu-umu abua na ogu iri ebere, bu nke ndi nahum n’anya, nedebe kwa ihe nile M’nyere n’iwu.

3·  Gi eburula aha Jehova, bu Chineke-gi, ime ihe efu: n’ihi na Jehova agagh-agu onye neburu aha-Ya ime ihe efu n’onye ikpe namagh.4· Cheta ubochi-izu-ike, ido ya nso. Ubochi isi ka i gaIu oIu, je ozi-gi nile : ma ubochi nke-asa bu ubuchi-izu-ike nke Jehova, bu Chineke-gi, nwere: I gagh-eje ozi o bula n’ime ya, gi onwe-gi, na nwa-gi nwoke, na nwa-gi nwayi, na oru-gi nwoke, na oru gi nwayi, na anu-ulo-gi, na obia-gi nke no n’ime onu uzo ama-gi o bula: n’ihi na n’ubochi isii ka Jehova mere elu-igwe na uwa, na oke osimiri, na ihe nile nke di nime ha, O we zuru ike n’ubochi nke-asaa: n’ihi nka ka Jehova goziri uboChi-izu-ike, do kwa ya nso.

5. Sopuru nna-gi na nne-gi: ka uhQchi-gi we di anya n’elu ala ahu nke Jehova, bu Chineke-gi, nenye gi.

  1. Gi egbula madu.
  2. Gi akwaIa iko.
  3. Gi ezula ori.
  4. Gi agbala ama ugha megide madu-ibe-gi.
  5. Gi enwela anya-uku n’ebe ulo madu-ibe-gi di, gi enwela anya-uku n’ebe nwunye madu-ibe-gi no, ma o bu n’ebe oru ya nwoke no, ma-obu n’ebe oru ya nwayi no, ma-obu n’ebe ehi-ya di, ma-obu n’ebe inyinya-ibu-ya di, ma o bu n’ebe ihe o bula di nke madu-ibe-gi nwere.Ajuju:          Gini bu isi ihe i mutara n’iwu ndia?

Aziza:           Amutaram ihe abua: olum n’ebe Chineke no na olum n’ebe madu-ibem no.

 

Ajuju:            Gini bu oIu-gi n’ebe Chineke no?

Aziza:           Olum n’ebe Chineke no bu ikwere na Ya, na itu egwu Ya, na iwere obim dum, werekwa uchem dum, werekwa nkpuru-obim dum, werekwa ikem dum hu Ya n’anya; ikpere Ya, na ikele Ya, na itukwasi Ya obim nile, na ikpoku Ya, na isopuru Aha nso Ya na Okwu-Ya, na ife ya ofufe n’ezie ubochi nile nke ndum.

 

Ajuju:      Gini bu oIu-gi n’ebe madu-ibe-gi no?

Aziza:       Olum n’ebe madu-ibem no bu ihu ya n’anya dika onwem, na ime madu nile otu m’nacho ka ha mem; Ihu nnam na nnem n’anya, na iSopuru ha, na iyere ha aka: I souru Eze na ndi nile aroputara ichi achi n’ okpuru ya, na inu okwu-ha: lrube isi nye ndi nile nachim, na ndi nezim ihe, na ndi nazu obim na ndi-nwem:- Idebe onwem n’obi di ume-a1a na nsopuru n’ebe ndi nile kam no:

Ighara imeru obula aru, ma o bu n’okwu ma obu n’omume: Ibu onye nekwu ezi-okwu na onye neme ihe ziri ezi n’ibi-obim nile: Ighara idebe iwe ma-obu Ikpo-asi n’obim: Idebe akam ka ha ghara itutu ihe ma-obu izu ori, na idebe irem ka o ghara lkwu ajo okwu ,na okwu-ugha na nkwuto: Idebe arum ka o neme ihe n’oke, nwee anya-udo, ghara imeru onwe ya: Ighara inwe anya-uku n’ebe ihe ndi ozo di ma-obu icho ha n’obi; kama imuta ilu olu n’ezie ka m’wee nweta ihe  mgeji biri, na ilu olu rurum n’onodu ndu ahu, nke o ga-ato Chineke uto ikpom ka m’bata n’ime ya. 

 

Onye-Ajuju:     Ezi nwam, mara nka na I pughi ime ihe ndia n’onwe-gi, ma-obu ikpaghari n’iwu niilee nke Chineke na ife Ya ofufe, ma I nwegh amara nke nani Ya  na-enye; nke i naghagh imuta irio n’aka Ya mgbe nile site n’ijisi ike n’ekpere. Ya mere, ka m nuru na i puru igu Ekpere nke Onye-nwe-anyi.

Aziza:        Nna-ayi, Nke bi n’elu-igwe,. Ka Aha-GI di nso. Ka aIa-eze-Gi bia. Ka emee ihe I na-acho, dika (esi eme ya) n’elu-igwe, (ka emekwa ya) otu ahu n’uwa. Nye ayi nri ta nke gezuru ayi n’ubochi ta: gbaghara ayi ihe ojo nile ayi mere, Otu ayi onwe~ayi si gbaghara ndi mere ayi ihe ojo, e dubala ayi n’me onwunwa ; Ma doputa ayi n aka ajo Ihe: Amen. 

Ajuju:       Gini ka i nacho n’aka Chineke nime Ekpere nkea?

Aziza:         Anamacho ka Onye-nwe Chineke, bu Nna-ayi nke elu-igwe, Onye nenye ezi ihe niile, ka O ziterem amara nke Ya, mu na madu nile; ka ayi , we nekpere Ya, nefe Ya ofufe, nanu okwu-Ya, otu o kwesiri ka anyi neme. Anamekpe-kwa-ra Chineke, ka o zitere ayi ihe nile nke nakpa ayi n’ihi nkpuru-obi ayi na aru-ayi; ka O me-kwa-ra ayi ebere, gbaghara ayi nmehie-ayi nile; ka O to kwaa Ya izoputa ayi na iruru ayi ogu n’ihe-ize-ndu nile nke muo na nke aru; ka O debe kwa ayi ka ayi ghara idaba n’aka nmehie n’ajo omume nile, na, n’aka onye-iro nke muo ayi na n’aka onwu ebighi-ebi. Atukwasi-kwa-ram obi na O geme ihe ndia n’ebere Ya na obi-oma-Ya, site n’Onye-nwe-ayi Jisus Kralst. Ya mere, a sim, Amen. Ya di otu a.

 

Ajuju:             Sacrament ole ka Kraist kaworo nime Nzuko-Ya?

Aziza:           Nani abua, dika ihe diri ora madu nkpa n’ihi nzoputa, bu Baptism na Nri-anyasi nke Onyenweayi.

 

Ajuju:      Ole isi okwu nka, bu Sacrament, n’uche-gi?

Aziza:       Isi-ya bu ihe-iriba-ama putara ihe nke anya nahu, bu ihe iriba-ama nke amara ime nke muo enyere ayi, nke Kraist onwe-ya kara aka, ka o buru uzo ayi si anara amara ahu ka o buru kwa ihe-ibe iji me ka ayi tukwasi ya obi.Ajuju:        Akuku ole di nime Sacrament?

Aziza:       Abua; ihe-iriba-ama putara ihe nke anya nahu, na amara ime nke muo.

 

Ajuju:       Gini bu ihe-iriba-ama putara ihe, nke anya nahu, ma-obu udi, nime Baptism?

Aziza:      Miri nke  eji eme madu baptism N’aha nke Nna, na nke Okpara, na nke Muo Nso.

 

Ajuju:           Gini bu amara ime nke muo?

Aziza:              Onwu n’ebe nmehie di, na omumu ohuu n’ebe ezi, omume di; n’ihi na ebe amuru ayi nime                                  nmehie Site n’omumu, ebe ayi bu kwa umu nke iwe’ e sitere na nka me ayi umu nke amara.

 

Ajuju:            Gini ka anacho n’aka ndi ageme baptism’

Aziza:             Ncheghari, nke ha ji aju nmehie; na Okwukwe, nke ha ji ekwesi ihe nile ike bu nkwa nke                                       Chineke  kwere ha na Sacrament ahu. ‘


 

Ajuju:                Gini me-kwa-ra aneme Umu-ntakiri baptism, mgbe ha napughi icheghari na ikwere ekwe n’ihi                               nwata ha bu?

Aziza:                N’ihi na ha kwere ha abua na nkwa site n’onu ndi-mbe-ha; bu nkwa nke ha onwe-ha                                              naghaghi imezu mgbe ha toputara madu. . .

 

Ajuju:                N’ihi gini ka akara Sacrament Nri-anyasi nke Onye-nwe-ayi?

Aziza:                N’ihi ichetagide aja ahu, bu onwu Kraist, na uru nile ayi nerita n’onwu ahu.Ajuju.                Gini bu akuku putara ihe ma obu ihe iriba-ama nke Nri-anyasi nke Onye-nwe-ayi?

Aziza:                Achicha na Manya-vine, nke Onye-nweayi nyeworo iwu ka anara ha.

 

Ajuju:             Gini bu akuku ime, ma-obu ihe anariba ama?

Aziza:              Aru na Obara nke Kraist, nke ndi okwukwe nanara nke oma n’ezie n’iri Nri-anyasi nke Onye-                                  nwe-ayi.

 

Ajuju:             Gini bu uru ayi neketa nime ya?

Aziza:           lnye nkpuru-obi-ayi ume na ituye ha ndu site n’Aru na Obara nke Kraist, dika Achicha na Manya-                       vine si eme aru-ayi.


 

Ajuju:              Gini ka anacho n’aka ndi nabia na Nrianyasi nke Onye-nwe-ayi?

Aziza:              Ka ha le onwe-ha nke-oma, ma ha cheghariri ezie na nmehie-ha gara aga, ma ha nezubesi ike                            idi ndu uhu; ma ha ji okwukwe di ndu kwer~n’ebere Chineke neme ha site na KTaist, ma ha )I                             ekele cheta c;>nwu-Ya; ma ha na madu nile nebi kwa n’ihu-n’anya.

 

THE ENDComment Here

× CHAT US HERE
%d bloggers like this: